Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych jest: Ewelina Wiśniewska, Aleja Armii Krajowej nr 66/369, 42-200 Częstochowa, NIP: 5080017369, REGON: 388610634, tel. 882-825-232
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@opinieo.pl i tel. 882-825-232
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:  
 • przetwarzane zgodnie z prawem,  
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,  
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz 
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej opinieo.pl automatycznie zbierane są dane: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Państwa osoby.

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, aby w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogły zapadać jakiekolwiek decyzje, miały być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa prawa i obowiązki.

Jeśli Państwa dane będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ, podejmowanie takich decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w treści klauzuli zgody, o której wyrażenie zwrócimy się w odrębnym oświadczeniu.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1 Klienci i osoby wyznaczone do  realizacji umowy

W przypadku zawarcia umowy z Administratorem lub zamiaru zawarcia takiej umowy, dane, które przetwarzamy to informacje niezbędne do realizacji tej umowy. Dane te otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa. 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: 

 • zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, w tym w szczególności prowadzenia rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu obsługi niezbędnej do zawarcia i realizacji umowy, udzieleniu odpowiedzi na kierowaną korespondencję, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania współpracy i obsługi umowy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy lub udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie.

Dane osobowe zostały pozyskane od Państwa. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: imię, nazwisko, adres dostawy zamówienia, adres e-mail, nr telefonu, dane dotyczące zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku elektronicznej obsługi transakcji – także login, hasło oraz historię zakupów i aktywności.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy. Państwa dane będą także przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami o rachunkowości, zaś jeśli jest to uzasadnione – do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, w zależności, który okres jest dłuższy.

2 Korespondujący

W przypadku podjęcia kontaktu z Administratorem w innym celu niż zawarcie umowy, Państwa dane, które przetwarzamy, stanowią dane kontaktowe oraz dane wynikające z Państwa pytania. Dane te otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa. 

 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu obsługi korespondencji, udzielenia odpowiedzi na wynikające z niej pytania, zapewnienia obiegu i archiwizacji dokumentów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne, by udzielić odpowiedzi na Państwa pytanie. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi korespondencji i jej niezwłocznym usunięciem.

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu i inne dane wskazane w treści zapytania.

Dane przetwarzane są przez okresy wskazane przepisami prawa lub przez czas, kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu Administratora regulowanego terminem dochodzenia roszczeń. Okres przechowywania danych stanowiących treść korespondencji jest uzależniony od celu przetwarzania danych, którego dotyczy dana korespondencja.

3 Użytkownicy i odwiedzający sklep internetowy

W przypadku założenia konta na stronie internetowej Administratora w związku z planowanym korzystaniem z usług elektronicznych, Państwa dane, które przetwarzamy, stanowią dane niezbędne do korzystania z takiej usługi. Dane te otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa. 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • zapewnienia funkcjonalności strony internetowej i ułatwienia korzystania z serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO) 
 • realizacji umów z klientami sklepu internetowego (świadczenia usług drogą elektroniczną) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO)
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne, by założyć konto w serwisie. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości założenia konta i korzystania z usług Administratora w tym zakresie.

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: imię, nazwisko, adres dostawy zamówienia, adres e-mail, nr telefonu, dane dotyczące zamówienia, dane do faktury, login, hasło, historie zakupów i aktywności.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo otrzymywania informacji o naszych usługach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy. W przypadku zawarcia z Administratorem umowy (np. w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, korzystania ze sklepu internetowego), dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a jeśli jest to uzasadnione – do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń.

Wykorzystywanie danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu dozwolonym prawem lub w celu, jaki obejmowała Państwa zgoda. 

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Serwisie lub też do zbierania danych demograficznych o Użytkownikach.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem a Administratorem będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na Państwa pytanie.

Dane zbierane w celu zawarcia lub realizacji umowy pomiędzy Państwem a Administratorem będą wykorzystane wyłącznie w celu poprawnej i sprawnej obsługi realizacji umowy.

Odbiorcy danych

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora (w szczególności: podmiotom obsługującym i dostarczającym systemy IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne) i osobom współpracującym, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. 

W uzasadnionych przypadkach, Administrator może udostępnić Państwa dane: organom wymiaru sprawiedliwości, urzędom skarbowym, podmiotom obsługującym przesyłki lub bankom. 

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów powiązanych z Administratorem, co zostało przewidziane przez odpowiednie uregulowania prawne łączące te podmioty.

Wszyscy odbiorcy zostali zweryfikowani przez Administratora oraz zobowiązani do przetwarzania Państwa danych zgodnie z obowiązującym prawem lub na podstawie umowy z Administratorem.

W każdym przypadku przekazanie danych innym podmiotom nastąpi wyłącznie w celu, w jakim przetwarzanie danych jest legalne i niezbędne. 

Przechowywanie i usuwanie danych 

Administrator maksymalnie ogranicza okres przechowywania danych osobowych i przetwarza je przez niezbędny czas:

 • trwania umowy, a także do upływu terminów przedawnienia wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych lub terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych 
 • prowadzenia obsługi korespondencji
 • do momentu cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody
 • do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Po upływie okresu zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, wszystkie dane osobowe umożliwiające identyfikację Państwa osoby zostaną usunięte.

Państwa uprawnienia

 1. Jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie dobrowolnej zgody, zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać na tej podstawie Państwa danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.

 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 3. Jeżeli znaleźli się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie Państwo zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania. 

 4. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes – przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań marketingu bezpośredniego – macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji,

 5. Przysługuje Państwu prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy. 

 6. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki "COOKIES"

 1. Strona internetowa Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

   

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

   

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  – t
  worzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

   

 4. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje plików „cookies”:

  – „sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  – 
  „stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

   

 5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

   

 6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

   

 7. „Cookies” w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Państwa komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów.

   

 8. Więcej informacji o plikach „cookies” znajduje się pod adresem:  http://wszystkoociasteczkach.pl/ 
 9.