REGULAMIN SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Klientów Serwisu oraz Sklepu internetowego działających pod adresem www.opinieo.pl, a także prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy.

1.2. Serwis oraz Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.

1.3. Niniejszy Regulamin umieszczony jest na Stronie internetowej www.opinieo.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem Umowy.

1.4. Regulamin kierowany jest do Klientów będącymi Konsumentami, Przedsiębiorcami na prawach konsumenta i Przedsiębiorcami.

1.5. Zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się dla Umów zawartych również z Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, chyba że co innego wynika z Regulaminu – przedmiotowe postanowienia nie dotyczą Przedsiębiorców.

1.6. Złożenie przez Klienta Zamówienia poczytuje się za złożenie oferty. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie przesłania Klientowi oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie i Sklepie Internetowym nie stanowią oferty lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

1.7. Domniemywa się, że osoba składająca Zamówienie jest uprawniona do reprezentowania Klienta, składania w jego imieniu oświadczeń woli prowadzących do zawarcia Umowy.

1.8. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy.

2. Definicje:

2.1. Regulamin – przedmiotowy dokument, który określa zasady świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.2. Sprzedawca – Ewelina Wiśniewska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ewelina Wiśniewska, Aleja Armii Krajowej nr 66/369, 42-200 Częstochowa, NIP: 5080017369, REGON: 388610634, tel. 882-825-232

2.3. Cena – kwota jaką obowiązany jest zapłacić Klient za zakupiony Towar i świadczone usługi w ramach Umowy. Cena wyrażona jest zawsze w kwocie brutto zawierającej podatek VAT.

2.4. Cena Łączna – Cena wraz z innymi kosztami, na jakie wyraźnie wyraził zgodę Klient, składającymi się na całość kosztów wykonania Umowy.

2.5. Dni robocze – oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyłączaniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

2.6. Formularz – wyodrębniona funkcjonalnie część Serwisu i Sklepu Internetowego umożliwiająca złożenie zamówienia i zawarcie Umowy.

2.7. Klient – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorca, który planuje dokonać lub dokonuje Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2.8. Konto –  funkcjonalność Serwisu i Sklepu Internetowego (zbiór zasobów i uprawnień przypisanych Klientowi w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym) dostępna po dokonaniu rejestracji lub logowaniu Klienta.

2.9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.10. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.11. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.12. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony poprzez stronę internetową www.opinieo.pl.

2.13. Towar – rzeczy ruchome sprzedawane przez Sprzedawcę.

2.14. Treści cyfrowe – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy.

2.15. Umowa – umowa zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą, na podstawie której Klient nabywa kartę za obowiązkiem zapłaty ceny/wynagrodzenia.

2.16. Usługa – wszelkie usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pomocą Serwisu i Sklepu Internatowego, w tym w szczególności Konto, Formularz Zamówienia. 

2.17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z obowiązkiem zapłaty.

2.18. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

2.19. Ustawa o Inspekcji Handlowej – ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej.

2.20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

3. Usługi elektroniczne:

3.1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Serwisu i Sklepu Internetowego nieodpłatnie (z wyłączeniem ewentualnych kosztów połączenia z siecią internetową lub kosztów połączenia telefonicznego zgodnych z pakietem taryfowym dostawcy usług, z których korzysta Klient) następujące Usługi elektroniczne:
  3.1.1. Konto, 
  3.1.2. Formularz Zamówienia. 

3.2. Warunkiem korzystania z Usług elektronicznych jest spełnienie przez Klienta następujących wymagań technicznych:
  3.2.1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu; 
  3.2.2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3.2.3. przeglądarka internetowa;
  3.2.4. dla poprawnego świadczenia usług zalecane jest włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3.3. Korzystanie z Usług elektronicznych może wiązać się powszechnie występującymi zagrożeniami związanymi z przekazywaniem danych do Internetu, w szczególności narażenie się na otrzymanie niezamówionych informacji handlowych, złośliwe oprogramowanie, łamanie haseł, utrata danych oraz ich pozyskanie lub rozpowszechnianie przez osoby nieuprawnione.

3.4. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne właściwe i proporcjonalne do stopnia zagrożenia Usług elektronicznych.  

3.5. Sprzedawca jest uprawniona do zablokowania dostępu do Konta lub innych Usług elektronicznych w sytuacji, gdy Klient będzie podejmował działania zmierzające do wyrządzenia Sprzedawcy szkody, a także w przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu lub z uwagi na względy bezpieczeństwa, w szczególności atak hakerski. Sprzedawca zawiadamia Klienta o tym fakcie i przyczynach zablokowania dostępu na podany przez niego adres.

4. Konto klienta:

4.1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu oraz Sklepu Internetowego i składania Zamówień zalecane jest założenie Konta. Założenie Konta jest bezpłatne. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony.

4.2. Klient może utworzyć Konto podczas składania Zamówienia. W tym celu:

4.3. w podsumowaniu zamówienia Klient wypełnia dane płatnika oraz

4.4. pod danymi płatnika zaznacza okienko „Stworzyć konto”.

4.5. Klient może w każdym czasie usunąć Konto. Konto zostanie automatycznie usunięte w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy.

4.6. Klient zobowiązuje się podać prawidłowe dane oraz aktualizować dane w przypadku ich zmiany. 

4.7. Założenie Konta wymaga akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności. 

4.8. Potwierdzenie założenia Konta zostanie przesłane do Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail podany w formularzu. Klient uzyskuje dostęp do Konta i ma możliwość dokonywania zmian swoich danych.

4.9. Klient ustala indywidualne hasło, umożliwiające dostęp do Konta. Sprzedawca zachęca do utworzenia silnego hasła, niewykorzystywanego w innych serwisach. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania osób, którym powierza lub którzy uzyskali dostęp do Konta.

4.10. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych Sprzedawcy. 

4.11. Wszelkie prawa do Serwisu i Sklepu Internetowego przysługują Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie ich w jakichkolwiek celach bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest zabronione.

5. Formularz zamówienia:

5.1. Korzystanie z usługi Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania Towaru. Główne cechy Towarów oraz ich Ceny są określone na stronie internetowej.

5.2. Aby prawidłowo złożyć Zamówienie Klient musi wykonać łącznie poniższe kroki w Formularzu Zamówienia:
  5.2.1. dodać Towar (produkt) do koszyka;
  5.2.2. przejść do koszyka;
  5.2.3. będąc w koszyku sprawdzić zgodność zamówienia na liście produktów oraz wybrać sposób dostawy – w tym miejscu Klient może wprowadzić kod rabatowy – oraz na koniec kliknąć przycisk „przejdź do płatności”;
  5.2.4. w podsumowaniu zamówienia Klient może jeszcze wprowadzić kod rabatowy jeżeli zapomniał o tym wcześniej – następnie należy wprowadzić dane płatnika;
  5.2.5. jeżeli wysyłka ma odbyć się na inny adres niż dane zamówienia należy zaznaczyć opcję „wysłać na inny adres” i wypełnić dane;
  5.2.6. zaznaczyć wymagane zgody, po czym potwierdzić przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – w tym miejscu Klient jest informowany o Cenie Łącznej za wybrany Towar i dostawę oraz o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową; 
  5.2.7. następnie Klient zostanie przeniesiony na stronę bramki płatności – należy postępować krok po kroku, aby dokonać płatności;
  5.2.8. gotowe – oczom Klienta ukaże się podsumowanie zamówienia.

5.3. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.  

6. Warunki zawarcia Umowy:

6.1. Porozumiewanie się na odległość między Sprzedawcą a Klientem następuje poprzez:
  6.1.1. formularz Sklepu internetowego;
  6.1.2. adres e-mail: biuro@opinieo.pl;
  6.1.3. telefon: 882-825-232

6.2. Zawarcie Umowy wymaga złożenia Zamówienia na Formularzu Zamówienia, zgodnie z pkt 5.2. powyżej.

6.3. Przed wysłaniem zamówienia Klient akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności. Klient ma możliwość otworzyć, pobrać i wydrukować ww. dokumenty.

6.4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty zawarcia Umowy, chyba że co innego wynika z treści wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę do Klienta. Zawarcie Umowy następuje wraz z przyjęciem Zamówienia do realizacji, co zostanie potwierdzone Klientowi w wiadomości e-mail – Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem przyjęcia do realizacji jednej, kilku lub wszystkich ofert na Towary złożone w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy lub Umów w zakresie wskazanym w wiadomości e-mail.

6.5. Sprzedawca wyślę do Klienta wiadomość e-mail z informacją o nieprzyjęciu do realizacji oferty na Towary złożone w ramach Zamówienia, w szczególności z powodu braku dostępności Towarów, braku płatności lub wcześniejszego nieodebrania przesyłki Sprzedawcy oraz o nie zawarciu Umowy.

6.6. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia Umowy w zakresie Towarów nie przyjętych do realizacji Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od wysłania powyższej wiadomości zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.

6.7. Umowa zawarta zostaje w języku polskim na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

6.8. Udostępnienie oraz utrwalenie treści Umowy następuje poprzez zamieszczenie Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz przesłanie przez Sprzedawcę potwierdzenia zawarcia Umowy w zakresie wskazanych w wiadomości e-mail Towarów na adres mailowy Klienta podany przy składaniu Zamówienia.

6.9. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

7. Ceny:

7.1. Cena uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki (ceny brutto).

7.2. Całkowita wartość Zamówienia (Cena Łączna) podana jest w Formularzu Zamówienia po wyborze formy dostawy oraz formy płatności.  

7.3. Klient otrzymuje informację o łącznych kosztach Zamówienia obejmujących Cenę oraz koszty dostawy i innych kosztach wraz z e-mailem zawierającym potwierdzenie Zamówienia.

8. Terminy i sposoby płatności za Towary:

8.1. Płatność za Towary może zostać dokonana przez Klienta w następujący sposób: 
  8.1.1. przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
  8.1.2. płatność za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług płatniczych,
  8.1.3. płatność za pobraniem

8.2. Sklep internetowy umożliwia dokonywanie płatności za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług płatniczych takich jak:
  8.2.1. Blue Media.

8.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na konto bankowe Sprzedawcy lub za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług płatniczych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni kalendarzowych. Brak zapłaty w powyższym terminie będzie skutkował brakiem przyjęcia przez Sprzedawcę Oferty złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia.

8.4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze osobistym lub za poleceniem pobrania, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Towaru. 

9. Dostawa:

9.1. Dostarczenie Towaru następuje w terminie do 14 Dni roboczych, chyba że przy opisie Towaru lub podsumowaniu Zamówienia podano inny termin dostarczenia. Na łączny termin dostawy składa się czas przygotowania Towaru do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczenia go przez przewoźnika. Czas przygotowania Towaru wynosi do 2 Dni roboczych, a czas doręczenia uzależniony jest od wybranego przewoźnika oraz sposobu dostawy.

9.2. W przypadku dostarczenia Towarów połączonych do jednej dostawy, ale o innych terminach dostarczenia, Towary dostarczone zostaną w terminie przewidzianym dla Towaru o najdłuższym terminie dostarczenia.

9.3. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny sposób wybrany przez Klienta w Zamówieniu. Towar może zostać odebrany pod adresem: ul. Tomasza Wilsona 30, lok. C5, 42-202 Częstochowa, bez dodatkowych kosztów obciążających Klienta. 

9.4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zaś w przypadku chęci dostarczenia Towaru do innych Krajów, należy skontaktować się ze Sprzedawcą, celem ustalenia ewentualnej takiej możliwości oraz kosztów z tym związanych.

9.5. Czas przygotowania Towaru (rozpoczęcie biegu terminu dostawy) liczony jest od dnia:
  9.5.1. uznania rachunku bankowego Sprzedawcy – w przypadku dokonania zapłaty przelewem oraz płatności za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług płatniczych,
  9.5.2. zawarcia Umowy – w przypadku płatności za pobraniem.

9.6. W momencie przekazania Towaru przewoźnikowi Klient jest powiadamiany o tym fakcie w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w Formularzu Zamówienia. Korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi. 

10. Reklamacje:

10.1. Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Towaru określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (rękojmia).

10.2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje wyłączona.

10.3. Sprzedawca obowiązana jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad. 

10.4. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Konsument może złożyć pisemną reklamację na adres: Wilsona 30/C5 42-200 Częstochowa lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy reklamacje@opinieo.pl

10.5 W reklamacji zaleca się zawrzeć informację o wadzie oraz terminie jej stwierdzenia, żądanym sposobie przywrócenia zgodności Towaru z Umową lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wskazania mają charakter zaleceń, których wykonanie może przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji, natomiast brak ich zastosowania nie wpływa na skuteczność reklamacji. 

10.6. W przypadku stwierdzenia wady przez Konsumenta może on:  
  10.6.1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jednakże ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymieniła Towaru na wolny od wad lub nie usunął wady. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Obniżenie Ceny powinno pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w wybrany sposób jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  10.6.2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 

10.7. W przypadku gdy dla rozpatrzenia reklamacji oraz wykonania uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi celowe jest odesłanie Towaru do Sprzedawcy, Konsument obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Towar wadliwy na adres ul. Wilsona 30/C5 42-200 Częstochowa Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje. Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

10.8. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji na piśmie lub drogą mailową w terminie 14 (czternastu) dni od jej doręczenia. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

10.9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Żądanie usunięcia wady lub wymiany Towaru na wolny od wad można złożyć przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Jeżeli przedmiotem Umowy jest Towar używany, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub Producenta termin przydatności Towaru do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania Towaru, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Towaru stwierdzone przed upływem tego terminu. 

10.10. W przypadku objęcia Towarów gwarancją szczegóły jej dotyczące podawane są w karcie gwarancyjnej dołączonej do Towaru i wystawionej przez gwaranta. 

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur:

11.1. Poniższe informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią o zobowiązaniu Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.  

11.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  11.2.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  11.2.2. http://polubowne.uokik.gov.pl/; 
  11.2.3. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001090.

11.3. Konsument posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  11.3.1.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ust. 1 Ustawy o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  11.3.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  11.3.3. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
  11.3.4. Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów).

12. Odstąpienie do umowy:

12.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość ma prawo bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów odstąpić od zawartej Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia określonego w Punkcie 13.3. 

12.2. Od Umowy można odstąpić, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Złożenie oświadczenia może nastąpić: 
  12.2.1. w formie pisemnej – na adres ul. Wilsona 30/C5 42-200 Częstochowa;
  12.2.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odstapienie@opinieo.pl

12.3. Bieg terminu, o którym mowa w Punkcie 13.1. rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.

12.4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

12.5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

12.6. Realizacja powyższego uprawnienia nie ma wpływu na pozostałe Umowy         zawarte w ramach jednego Zamówienia. 

12.7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

12.8. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy niezwłocznie przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na jego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

12.9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towarów, przewyższających najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę). Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

12.10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto przy dokonywaniu płatności, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12.11. Towar należy zwrócić Sprzedawcy na adres na adres ul. Wilsona 30/C5 42-200 Częstochowa lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Wraz z Towarem prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Towaru lub wydrukowanego elektronicznego dowodu zakupu Towaru.

12.12. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Towar ze względu na swój charakter np. gabaryty i wagę, szczególne cechy nie będzie mógł zostać odesłany w zwykły sposób, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, które mogą okazać się wysokie. Maksymalną wysokość kosztów zwrotu szacuje się na podstawie aktualnych cenników zamieszczonych na stronach internetowych przewoźników zajmujących się przewozem Towarów, które będą miały zostać odesłane.

12.13. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, w tym za koszty związane z badaniem Towaru przez specjalistę, naprawy uszkodzonego Towaru, koszty ponownego wprowadzenia Towaru do sprzedaży. W takim przypadku Sprzedawca zastrzega sobie m.in. prawo do obniżenia wysokości zwracanej płatności lub żądania zapłaty na pokrycie pełnej szkody. 

12.14. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności:  
  12.14.1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonała w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę  utraci prawo odstąpienia od umowy , i przyjął to do wiadomości;
  12.14.2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  12.14.3. przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  12.14.4. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

12.15. Zawierając Umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, w tym potwierdza, że został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej Umowy.

13. Dane osobowe:

13.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

13.2. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka Prywatności” Sklepu.

14. Postanowienia końcowe:

14.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym opinieo.pl/regulamin

14.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, ale nie krótszym niż 7 (siedem) dni od jego opublikowania na stronie Sklepu i dotyczą Umów zawieranych na przyszłość, po upływie tego terminu. 

14.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

14.4. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie wyłącza ochrony Konsumenta przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Spółką a Konsumentem, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku dokonania wyboru.

14.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023.